Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Arabstore. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de site van Arabstore. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Arabstore behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Arabstore erkend.
1.4 Arabstore garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 Arabstore behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Arabstore kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Arabstore.
Arabstore is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Arabstore dit mee binnen 8 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Bescherming van persoonsgegevens
3.1 Indien u een bestelling plaatst bij Arabstore, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Arabstore houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
3.2 Arabstore respecteert de privacy van de gebruikers van de site en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3.3 Arabstore maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Arabstore van uw bestelling.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Arabstore is geaccepteerd.

5. Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden.
5.3 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening
5.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Arabstore bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5.5 Alle op de site genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6. Prijzen en Betalingen
6.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.
6.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.4 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze u de betaling verricht.
6.5 U kunt binnen de webwinkel van Arabstore op drie manieren betalen: via iDEAL, Paypal of Mister Cash.
6.6 Arabstore gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Arabstore blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

8. Garanties/Afkoelingsperiode
8.1 Arabstore garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.3 Mocht om welke reden het artikel niet aan de wensen voldoen, dan kun u het artikel binnen 8 dagen na ontvangst retour zenden. Retourneren worden uitsluitend geaccepteerd indien het artikel ongebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt. U dient dit vooraf te melden aan Arabstore.
8.4 Als u het artikel besluit te retourneren dan ontvangt u van ons het totaalbedrag, exclusief de verzendkosten. Het kan tot 30 dagen duren voordat het bedrag teruggestort is op uw rekening. U kunt Arabstore ook, naar eigen keuze, verzoeken het product te vervangen.
8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Arabstore, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Arabstore is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Arabstore gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
11.1 Arabstore is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Arabstore alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Arabstore behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Arabstore gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Arabstore aangepast worden. Arabstore adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.